top of page

Huisreglement Kivakemo 

De huisregels van Stichting KinderVakantieWerk Keent-Moesel (verder vernoemd als Kivakemo) zijn hieronder opgesteld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen regels die betrekking hebben op de kinderen (en hun ouders/verzorgers), de leiding (vrijwillige groepsleiding) en de hoofdleiding (het bestuur). 

Huisregels kinderen 

Over het algemeen behoren de kinderen zich fatsoenlijk te gedragen naar de normale normen en waarden.

 1. Om een goed verloop van het programma te kunnen waarborgen is het belangrijk dat de kinderen op tijd op de verzamelplaats zijn. De tijden zullen vermeld staan in het programma, te vinden in het kinderboekje.

 2. Om dezelfde reden is het van belang dat kinderen op tijd worden opgehaald.

 3. Kinderen mogen het Kivakemo terrein niet alleen verlaten gedurende de Kivakemo activiteiten. Voor en na deze activiteiten ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders/verzorgers.

 4. Indien kinderen zelfstandig naar huis mogen gaan, moeten ouders hier ten alle tijden schriftelijk toestemming voor geven.

 5. Kinderen mogen op vrijdag de Fancy Fair niet betreden zonder begeleiding van ouders/verzorgers.

 6. Tijdens het programma wordt niemand op het terrein toegelaten (ook geen ouders/verzorgers) Wilt u uw kind om een dringende reden toch spreken, dient u eerst contact op te nemen met de hoofdleiding.

 7. Kivakemo biedt de service extra uitkijkpunten (leiding) aan op de gevaarlijkste punten rondom Het College. De reis blijft echter eigen verantwoordelijkheid. De leiding is niet verantwoordelijk en bevoegd voor het als klaar-over laten oversteken van de kinderen, maar probeert wel een oogje in het zeil te houden.

 8. Het meenemen van gepaste kleding, zonnebrandcrème, indien nodig regenkleding, maar ook voldoende eten en drinken wordt door Kivakemo gestimuleerd. Dit blijft echter nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de ouders.

 9. Alle kinderen moeten de kans krijgen om te genieten van een leuke week.

 10. Afwijkend gedrag (zoals pesterijen, vandalisme en agressie) wordt in eerste instantie aangepakt door de groepsleiding. Bij aanhoudende klachten worden de kinderen/ouders door de hoofdleiding aangesproken.

 11. Het is voor de kinderen verboden om:

  • alcoholische dranken, verschillende energiedrankjes (zoals redbull), of overige sportdrank te nuttigen.

  • in het bezit te zijn van tabakswaar, (zak)messen en/of andere wapens tijdens de week.

  • geld mee te nemen naar Kivakemo.

  • zich tijdens de week bezig te houden met hun mobiele telefoons, of andere digitale spelcomputers.


  Indien bovenstaande door de leiding wordt opgemerkt, zullen de objecten worden ingenomen door de leiding. De leiding (of hoofdleiding) zal dit in zijn/haar bezit houden en aan het einde van de dag retourneren aan het kind (of zijn/haar ouder/verzorger).

 12.  Gedurende de Kivakemo  week worden er door Stichting Kivakemo foto's en filmbeelden gemaakt. Kivakemo publiceert deze foto's en filmbeelden op haar website, in drukwerk en/of promotiematerialen. Indien Kivakemo geen schriftelijk verzoek heeft ontvangen om geen foto's en/of filmbeelden van een kind te publiceren, geeft de ouder/verzorger toestemming aan Kivakemo om foto's en/of filmbeelden te publiceren op haar website, in drukwerk en/of promotiematerialen. Kivakemo stelt zich verder terughoudend op bij het publiceren van foto's en/of filmbeelden van individuele kinderen. 

 13. Kivakemo houdt zich het recht voor om in ernstige gevallen kinderen verdere deelname aan de week te ontzeggen.

 14. Heeft u (de ouder/verzorger) klachten over leiding of andere kinderen dan kunt u hiermee terecht bij onze vertrouwenspersoon binnen de hoofdleiding.

 15. Indien een kind tijdens kivakemo gebruik dient te maken van medicatie, ontvangen wij graag een medicatie verklaring waarin wij schriftelijk toestemming krijgen om de medicatie toe te dienen of een eventuele medische handeling uit te voeren. De medicatie wordt tenzij anders afgesproken overhandigd aan de hoofdleiding en door de hoofdleiding verstrekt zodat hier zorgvuldig mee omgegaan wordt.

 

Huisregels leiding 

 1. De groepen worden geleid door vrijwilligers, verder genoemd als hulpleiding en leiding. De leiding moet minimaal 16 jaar zijn. De hulpleiding is 15 jaar. Hulpleiding mag nooit alleen een groep met kinderen leiden, er dient in alle gevallen leiding bij aanwezig te zijn. Kinderen en leiding zijn anders niet verzekerd tegen ongevallen, materiële schade, e.d.

 2. De leiding behoort minimaal een half uur voordat de kinderen komen aanwezig te zijn op het terrein, tenzij het vooraf anders vermeld staat. In het geval dat de leiding te laat is, zal er de volgende dag getrakteerd worden op vlaai.

 3. De leiding is verantwoordelijk voor de veiligheid en het plezier van de kinderen.

 4. De leiding laat de kinderen nooit alleen. Wanneer de leiding de groep om bepaalde redenenen alleen moet laten, wordt er een beroep gedaan op leiding van andere groepen om toezicht te houden op de groep.

 5. Van de leiding wordt verwacht dat ze zo actief mogelijk meedoen met een spel. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt er verwacht dat de leiding de kinderen activeert en aanmoedigt.

 6. Kinderen die niet alleen naar het toilet kunnen, worden door twee leiding vergezeld.

 7. Er wordt door de leiding geen alcohol genuttigd voor of tijdens Kivakemo.

 8. Er wordt door de leiding niet in gebouwen en/of tenten gerookt. Buiten wordt er alleen gerookt op de daarvoor bestemde plekken, en wanneer er geen kinderen in de buurt zijn. De leiding draagt er zorg voor dat andere leiding de groep leidt ten tijden van hun afwezigheid.

 9. Is er een ernstig probleem met een kind of met meerdere kinderen, meld dit dan bij de hoofdleiding. Voorbeelden van ernstige problemen zijn: overmatige agressiviteit, bijkomende handicaps, ongelukken, ernstige problemen vanuit thuis, enzovoorts.

 10. Kom na een ongeval, blessure of bij twijfel ALTIJD langs bij de hoofdleiding. De hoofdleiding is op de hoogte van wat er moet gebeuren en wie te bellen.

 11. Beslissingen die door de hoofdleiding zijn gemaakt moeten geaccepteerd worden en worden niet in het bijzijn van de ouders en/of kinderen besproken. Tijdens de evaluatievergaderingen aan het einde van iedere dag kunnen beslissingen eventueel besproken worden. Graag zelfs.

 12. Niemand gaat naar huis voordat er gezamenlijk is afgesloten. Aan het einde van iedere dag wordt de betreffende dag geëvalueerd. Iedereen dient aanwezig te zijn bij deze evaluaties. Wanneer het bij hoge uitzondering noodzakelijk is om de dag eerder te beëindigen, wordt dit bijtijds gemeld aan de hoofdleiding.

 13. Leiding krijgt tijdens de week taken toebedeeld. Deze taken worden geaccepteerd en iedereen voert deze taken naar behoren uit.

 14. Is er onenigheid binnen de groep of tussen de hoofdleiding en leiding, dan heeft de hoofdleiding hierin het laatste woord.

 15. De mogelijkheid bestaat om bij ernstige problemen een motie van wantrouwen in te dienen bij de directie van de overkoepelende stichting KVW Weert.

 

Huisregels Hoofdleiding 

 1. De hoofdleiding dient minimaal drie kwartier voordat de kinderen komen aanwezig te zijn op de vergaderplaats. Bij afwezigheid zonder geldige reden zal er vlaai worden getrakteerd aan het overige bestuur.

 2. De hoofdleiding is verantwoordelijk voor de kinderen en de leiding tijdens de week.

 3. De hoofdleiding dient zich te houden aan de gemaakte afspraken en dient een taak op tijd af te hebben. Wanneer dit volgens andere (hoofd)leiding niet goed gebeurt, dan wordt de betreffende hoofdleiding hierop aangesproken.

 4. Hoofdleiding behoort zich daarnaast aan dezelfde afspraken te houden als de leiding.

 5. De Kivakemo-week vindt plaats op het terrein bij Het College in Weert (aan de Parklaan). Bij eventuele noodgevallen waarbij evacuatie van belang is, is de parkeerplaats bij Hockey Vereniging Weert de aangewezen evacuatieplaats. Hoofdleiding zal de leiding in de week hiervan op de hoogte brengen.

 6. De hoofdleiding volgt het in samenwerking opgestelde protocol ‘Beleid ongewenste intimiteiten en seksueel misbruik Stichting KVW Weert’. Hierbij zullen de gedragscode en de omgangsregels gehanteerd worden. Binnen de afdeling is hiervoor een contactpersoon aangesteld. Bij mogelijke problemen kan de externe vertrouwenspersoon worden benaderd. Voor verder informatie wordt er verwezen naar het specifieke beleidsplan.

 7. De mogelijkheid bestaat om bij grote problemen tijdens de voorbereidingen of tijdens de week de hulp van Stichting Kindervakantiewerk Weert in te roepen.

bottom of page